European Week of Regions & Cities 2016

//European Week of Regions & Cities 2016

European Week of Regions & Cities 2016

ewrc-2016Ένα από τα πλέον αναμενόμενα γεγονότα της χρονιάς, το European Week of Regions & Cities έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, την περίοδο από 10 – 13 Οκτωβρίου. Φορείς χάραξης πολιτικής, περιφερειακοί ηγέτες, δήμαρχοι, πολιτικοί και ενδιαφερόμενα μέρη από τον ιδιωτικό τομέα συναντήθηκαν για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις πιθανές ευκαιρίες για την ενίσχυση της ανάπτυξης στις Ευρωπαϊκές περιφέρειες και  πόλεις. Τα θέματα που αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια του τετραήμερου event σε πάνω από 100 συνεδρίες και workshop, κυμαίνονταν από απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών απασχόλησης και οικοδόμησης ενός πιο “φιλικού προς την αυτοαπασχόληση” επιχειρηματικού περιβάλλοντος, έως τις βέλτιστες πρακτικές για την υλοποίηση έργων υποστηριζόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εναρκτήρια συνεδρίαση της εκδήλωσης περιλάμβανε την  ομιλία και τις παρατηρήσεις της Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική Corina Cretu, η οποία τόνισε ότι “ο στόχος της τετραήμερης εκδήλωσης δεν είναι η  αναπαρaγωγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών ή η πιστή αντιγραφή επιτυχημένων έργων, αλλά η οικοδόμηση ενός πλαισίου που θα δώσει στις πόλεις και τις περιφέρειες την ευκαιρία να ανταλλάξουν, να μάθουν και να οικοδομήσουν τους δικούς τους τρόπους για την προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης”. Καθ’ όλη τη διάρκεια του EWRC 2016, πραγματοποιήθηκαν πολλές δραστηριότητες και συναντήσεις με τις πιο σημαντικές να είναι:

  • H συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, καθώς μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ζήτησαν μείωση και απλούστευση της γραφειοκρατίας, ειδικά στη σκιαγράφηση μελλοντικών πολιτικών, καθώς και η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που εστίασε σε ζητήματα γύρω από το αστικό περιβάλλον και την ΕΕ αλλά και τις πόλεις ως κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη και την δημιουργία ευκαιριών.
  • Η συνάντηση των εκπροσώπων χάραξης Περιφερειακής πολιτικής, η οποία πραγματοποιήθηκε για να παρουσιαστεί η Έκθεση των Ευρωπαϊκών Πόλεων, ένα έγγραφο που συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επιτροπή προγράμματος ανθρώπινων οικισμών των Ηνωμένων Εθνών (UN-Habitat). Το εν λόγω έγγραφο μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια ευρεία συζήτηση πάνω στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αστική δράσης και αναλύει τις τελευταίες εξελίξεις στην αστικοποίηση, την αστική κινητικότητα, την αστική διακυβέρνηση, τις δημογραφικές τάσεις κ.ο.κ
  • Η συνάντηση του Covenant of Mayors, στην οποία δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν τις προκλήσεις στην εφαρμογή πολιτικών για τη μείωση του κινδύνου της ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ.
  • Η Ευρωπαϊκή συνάντηση των περιφερειακών οργανώσεων νέων, η οποία επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες γενιές όπως η ανεργία, η χαμηλή εμπλοκή και ενασχόληση με την πολιτική και τα κοινά, η κοινωνική αποστασιοποίηση και η ριζοσπαστικοποίηση.
  • Η συγκέντρωση των φορέων χάραξης πολιτικής, των εκπροσώπων των πόλεων και των κυβερνητικών αρχών για να συζητήσουν πιθανές συνέργειες στο πλαίσιο μιας νέας αστικής πολιτικής για την ΕΕ. Η ατζέντα για την Ευρωπαϊκή αστική πολιτική περιλάμβανε 12 συνεργασίες η κάθε μια εκ των οποίων φέρνει κοντά αρχές αστικής διαβίωσης, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών, εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς για τη βελτίωση της αστικής πολιτικής. Οι συνεργασίες αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων όπως η αστική φτώχεια, η στέγαση, η μετανάστευση, η ποιότητα του αέρα και η αστική κινητικότητα.
  • Συνεδρίες με θεματολογία που έδινε έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κυβερνήσεων, τις περιαστικές περιοχές, τα ανοικτά δεδομένα, το αστικό περιβάλλον, την ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων, τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές επενδύσεις, την καλύτερη διαχείριση των Περιφερειακών Ταμείων της ΕΕ και την έξυπνη εξειδίκευση.
  • Η επίσημη τελετή του EWRC και η τελετή βράβευσης των καλύτερων project – RegioStar.

H OTS συμμετείχε ενεργά στην EWRC 2016 με πολυπληθή αποστολή, που πραγματοποίησε σειρά επαφών με ξένους φορείς και μέλη τοπικών, περιφερειακών και εθνικών διοικήσεων από διαφορετικές χώρες,  συμβάλλοντας εποικοδομητικά στην ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων συνεργασίας.

2017-05-19T06:53:08+00:00 18/10/2016|Νέα|