Διαθέσιμη στο Open Ticketing System είναι η νέα έκδοση 1_06_004 της εφαρμογής “Αδειών Καταστημάτων”.