Διαθέσιμη στο Open Community Network βρίσκεται η νέα αναβάθμιση 3.14.003  της Εφαρμογής “Διαχείρισης Μισθοδοσίας &  Προσωπικού”, καθώς και η αναβάθμιση ΕΑΠ 2.16.000 .

Η αναβάθμιση  συνοπτικά περιλαμβάνει:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
1.Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών ΚΑΕ για κρατήσεις ΕΦΚΑ με βάση την ημερομηνία Διορισμού (αφορά ΜΟΝΟ τα ΝΠΔΔ που επηρεάζονται από την απόφαση με ΑΔΑ : ΩΧΩΞΗ-ΚΓ8).
2.Αύξηση του ορίου χαρακτήρων κατά την καταχώρηση παρατηρήσεων για αριθμητικούς πίνακες.
3.Αποκατάσταση λειτουργίας αναφορών χρήστη.
4.Διόρθωση αδυναμίας διαγραφής αρχείου ΤΣΜΕΔΕ με χρήση του εικονιδίου ‘Διαγραφή Απόδοσης’.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1.Προσθήκη ελέγχων κατά την καταχώρηση ή διαγραφή σεμιναρίων.
2.Προσθήκη κατηγοριών αδειών για ασθένεια τέκνου(άρθρο 31 Ν.4440/2016).
3.Αλλαγές στην εκτύπωση 1090 – Μητρώο Εργαζομένων.
4.Εμφάνιση πεδίων χρονοεπιδομάτων στην ενότητα ‘Εργαζόμενοι’ → ‘Στοιχεία Διαχείρισης Προσωπικού’ → ‘Διάφορα Στοιχεία’.