Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Προσαρμογή και Υποστήριξη Λειτουργίας Εφαρμογών Επιχειρησιακής Λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος».

Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια εφαρμογής «Διαχείρισης Προσωπικού», με τα Υποσυστήματα «Online Υποβολής Αιτήσεων» και «Παρουσιολογίου / Ωρομέτρησης». Πραγματοποιήθηκε, επίσης, ψηφιοποίηση μέρους του Ενεργού Υπηρεσιακού Αρχείου, από το 2015 έως τις αρχές του 2017 και των Φακέλων Προσωπικού.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του έργου ψηφιοποιήθηκαν 31.565 σελίδες (φάκελοι προσωπικού: 13.270 σ., ενεργό αρχείο: 18.295 σ.), πραγματοποιήθηκαν πάνω από 50 ώρες εκπαιδεύσεων, καταχωρήθηκαν τα ατομικά στοιχεία για 122 εργαζομένους της ΕΒΕ, 469 αναρρωτικές άδειες, 741 πτυχία, επιμορφώσεις και συνέδρια και 55 αναθέσεις έργων.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου επιτυγχάνεται ενίσχυση της μηχανοργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών της ΕΒΕ, ταχύτερη πρόσβαση και καλύτερος έλεγχος της  πληροφορίας, άμεση πρόσβαση στα έγγραφα του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, καθώς και ευκολότερη κατάθεση αιτήσεων από το προσωπικό και άμεση ενημέρωση για τη διεκπεραίωσή τους.

Ανάδοχος του έργου, αναδείχθηκε η «O.T.S» και η διάρκειά του ήταν έξι μήνες (1 Iανουαρίου – 30 Ιουνίου 2017).