Στην επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Παρακολούθηση της Ποιότητας του Νερού και τη Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) προχωράει η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με την προσθήκη νέων λειτουργιών με τις οποίες τα στελέχη των Επιχειρήσεων Ύδρευσης θα μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα.

Στο αντικείμενο της σύμβασης επέκτασης μεταξύ Ε.Δ.Ε.Υ.Α και OTS περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενέργειες:

  • Υλοποίηση διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) για τη μαζική εισαγωγή αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων με αυτοματοποιημένο τρόπο στο σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας του Νερού
  • Προσθήκη διαδραστικού χάρτη για την καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων για την ποιότητα του νερού και την ενίσχυση της διαφάνειας
  • Υπολογισμός του Κόστους Ανάκτησης Νερού για τον προσδιορισμό των τιμολογίων ώστε τα συνολικά έσοδα να καλύπτουν το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος
  • Υπολογισμός του Υδατικού Ισοζυγίου βάσει της IWA (International Water Association), για την εκτίμηση του μη ανταποδοτικού νερού (Non-Revenue Water – NRW)
  • Γενικές βελτιώσεις στον Πίνακα ελέγχου (Dashboard) και τα ιστογράμματα του συστήματος Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking)