Φορολογικό Έτος 2022

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2022
 2. Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2022
 3. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022

Φορολογικό Έτος 2021

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2021
 2. Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 3. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021
 4. Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Φορολογικό Έτος 2020

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2020
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020
 3. Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Φορολογικό Έτος 2019

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2019 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 3. Έκθεση Διαχείρισης 2019
 4. Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Φορολογικό Έτος 2018

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2018 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 3. Έκθεση Διαχείρισης 2018
 4. Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Φορολογικό Έτος 2017

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2017 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 3. Έκθεση Διαχείρισης 2017
 4.  Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Φορολογικό Έτος 2016

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2016 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 3. Έκθεση Διαχείρισης 2016
 4. Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Φορολογικό Έτος 2015

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2015 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 3. Έκθεση Διαχείρισης 2015
 4. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2015

Φορολογικό Έτος 2014

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 3. Έκθεση Διαχείρισης 2014

Φορολογικό Έτος 2013

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2013 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 3. Έκθεση Διαχείρισης 2013

Φορολογικό Έτος 2012

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2012 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 3. Έκθεση Διαχείρισης 2012

Φορολογικό Έτος 2011

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2011 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 3. Έκθεση Διαχείρισης 2011

Φορολογικό Έτος 2010

 1. Ισολογισμός Οικονομικού Έτους 2010 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Φορολογικό Έτος 2009

 1. Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2009 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 3. Έκθεση Διαχείρισης 2009

Φορολογικό Έτος 2008

 1. Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2008 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 3. Έκθεση Διαχείρισης 2008

Φορολογικό Έτος 2007

 1. Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2007 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
 3. Έκθεση Διαχείρισης 2007

Φορολογικό Έτος 2006

 1. Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2006 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Φορολογικό Έτος 2005

 1. Ισολογισμός Οικονομικού έτους 2005 με ΔΛΠ
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)