Η νέα έκδοση 3.21.004 της εφαρμογής της “Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού” βρίσκεται διαθέσιμη στο Open Ticketing System.

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει συνοπτικά:

Μισθοδοσία:

 1. Προσθήκη δυνατότητας εξαγωγής της εκτύπωσης 1125 – ‘Εκτύπωση Προϋπολογισμού‘ σε LibreOffice / OpenOffice
 2. Προσθήκη φιλτραρίσματος με ομάδα μέλους στον υπολογισμό μισθοδοσίας.
 3. Προσθήκη φιλτραρίσματος με ομάδα μέλους στην εικόνα μισθοδοσίας (ενότητα Εργαζόμενοι → Εικόνα Μισθοδοσίας).
 4. Τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού του συνολικού χρόνου στο ΜΚ στην καρτέλα ανάλυσης χρόνων ΜΚ ( Ενότητα ‘Εργαζόμενοι’ → ‘Στοιχεία Μισθοδοσίας’ → ‘Ανάλυση Χρόνων – ΜΚ’) για τους υπαλλήλους με ημερομηνία διορισμού μεταγενέστερη της 1.1.2016, έτσι να μην λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από 1.1.2016-31.12.2017 (σύμφωνα με την εγκύκλιο με ΑΔΑ : 67ΔΙΗ-ΧΔΘ).
 5. Προσθήκη δυνατότητας φιλτραρίσματος με ομάδα μέλους στις εκτυπώσεις 1037 , 1040, 1034, 1050, 1151, 1046, 1048, 1052.
 6. Προσθήκη δυνατότητας ανάκτησης με βάση τον κωδικό αρχείου ΕΑΠ στην εκτύπωση 1151 – ‘Νέα Απόδειξη Πληρωμής Μισθωτών Υπερωριών – Α4 (Κατ.)’.
 7. Προσθήκη δυνατότητας επιλογής πολλαπλών αριθμών κατάστασης στο εργαλείο του επιμερισμού μισθοδοσίας και φιλτραρίσματος με ομάδα μέλους.

Διαχείριση Προσωπικού:

 1. Τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού του συνολικού χρόνου στο ΜΚ στην καρτέλα ανάλυσης χρόνων ΜΚ ( Ενότητα ‘Εργαζόμενοι’ → ‘Στοιχεία Διαχείρισης Προσωπικού’ → ‘Ανάλυση Χρόνων – ΜΚ’) για τους υπαλλήλους με ημερομηνία διορισμού μεταγενέστερη της 1.1.2016, έτσι να μην λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από 1.1.2016-31.12.2017 (σύμφωνα με την εγκύκλιο με ΑΔΑ : 67ΔΙΗ-ΧΔΘ).
 2. Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος κατά την αποθήκευση στην καταχώρηση κίνησης άδειας (στην ενότητα ‘Εργαζόμενοι’ → ‘Άδειες’) για συμπλήρωση της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης έγκρισης (σε περίπτωση που αυτές είναι κενές).
 3. Προσθήκη φίλτρου για ομάδα μέλους στο εργαλείο της Κρίσης Προϊσταμένων ( Ενότητα ‘Βοηθητικά’ → ‘Εργαλεία’ → ‘Διαχείριση Προσωπικού’ → ‘Κρίση Προϊσταμένων’).
 4. Προσθήκη δυνατότητας φιλτραρίσματος με την κατηγορία εκπαίδευσης για άτομα που δεν ανήκουν στο ενιαίο μισθολόγιο (κατηγορία εκτός ΕΜΒ) στις στατιστικές εκτυπώσεις (Ενότητα ‘Εκτυπώσεις’ → ‘Στατιστικά’ ).
 5. Προσθήκη δυνατότητας ορισμού τοπικών αργιών ανά ομάδα μέλους και τροποποίηση της επίδρασης τους στην καταχώρηση αδειών.
 6. Προσθήκη δυνατότητας εξαγωγής σε αρχείο excel/ libreoffice/ openoffice της εκτύπωσης 1084-‘Ημερομηνίες Συνταξιοδότησης’ και 1114  – ‘Κατάσταση ενόρκων’.
 7. Προσθήκη δυνατότητας εμφάνισης του αναγνωρισμένου χρόνου προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα (Π.Δ. 69/2016) στις παρατηρήσεις της εκτύπωσης 1118 – ‘Επετηρίδα’.
 8. Προσθήκη δυνατότητας εμφάνισης του αναγνωρισμένου χρόνου προϋπηρεσίας ιδιωτικού τομέα (Π.Δ. 69/2016) στις παρατηρήσεις της εκτύπωσης 1076 – ‘Κατάσταση Υπαλλήλων’ και αύξηση του μεγέθους του πεδίου παρατηρήσεων.
 9. Προσθήκη φιλτραρίσματος με ομάδα μέλους στις εκτυπώσεις καταμέτρησης προσωπικού.

Σύστημα Παρουσιολογίου-Ωρολογίου

 1. Προσθήκη δυνατότητας αρχικοποίησης ημερολογίου σύμφωνα με συγκεκριμένη ημερομηνία του προηγούμενου έτους κατά την μαζική μεταβολή στοιχείων ημερολογίου.
 2. Εμφάνιση ξεχωριστής ένδειξης(Παρουσία σε άλλη διεύθυνση) στην εκτύπωση ‘Μηνιαία Κατάσταση Παρόντων’ όταν φιλτράρουμε για συγκεκριμένη διεύθυνση (αφορά περιπτώσεις εργαζομένων που αλλάξανε καρτέλα λόγω αλλαγής διεύθυνσης).
 3. Διόρθωση  μη συνυπολογισμού περιπτώσεων αδειών στο εργαλείο ελέγχου απόντων, για άδειες είδους ‘Ημέρες το έτος’ και για τις οποίες έχει καταχωρηθεί διάρκεια μόνο στο πεδίο των ωρών.
 4. Προσθήκη δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης της ημερομηνίας λήξης της κάρτας ενός εργαζομένου σε περίπτωση συμπλήρωσης της ημερομηνίας αποχώρησης.