Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση, 3.24.005, της εφαρμογής της Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού. Τη νέα αναβάθμιση μπορείτε να βρείτε στο Open Community Network και συνοπτικά αφορά τη βελτίωση της δυνατότητας υπολογισμού υπερωριών εργαζομένων ν.4354/2015 λαμβάνοντας υπόψη μισθολογικές μεταβολές αλλαγής ΜΚ/ Κατηγορίας Εκπαίδευσης.

Για τον υπολογισμό πλέον θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μισθολογικές μεταβολές με ημερομηνία ισχύος εντός της περιόδου υπολογισμού ή μεταγενέστερες.