Διαθέσιμη βρίσκεται στο OCN η νέα έκδοση 3.26.004 της εφαρμογής “Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού” η οποία περιλαμβάνει συνοπτικά:

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 1.   Διόρθωση υπολογισμού αναδρομικών σε περιπτώσεις που το διάστημα ξεκινά από την ίδια περίοδο με την ημερομηνία έναρξης μισθοδοσίας.
 2.   Βελτιώσεις στο παράθυρο του Χειροκίνητου Υπολογισμού Αναδρομικών .
 3.   Διορθώθηκε σφάλμα (μη) εμφάνισης στην Εικόνα Μισθοδοσίας των ημερομηνιών Από-Έως σε περίπτωση που είχε συμπληρωθεί εισαγόμενο ποσό στο 3ο βήμα υπολογισμού .
 4.   Αύξηση εκτυπώσιμου πλάτους για Κωδικούς Αποδοχών και Κρατήσεων στις εκτυπώσεις 1037, 1039, 1043, 1044 και 1050.
 5.   Στην εκτύπωση 1045 Νέα Ετήσια Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσιών προστέθηκε πληροφόρηση με τις ημερομηνίες Από – Έως για τις αναδρομικές μισθοδοσίες.
 6.   Στην εκτύπωση 1050 Νέα Κατάσταση Απολογισμού ΚΑΕ αυξήθηκε το εκτυπώσιμο μέγεθος για τα κριτήρια αναζήτησης και προστέθηκαν πληροφοριακά μηνύματα.
 7.   Στην εκτύπωση 1135 Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ προστέθηκε δυνατότητα ανάκτησης με βάση την ημερομηνία πληρωμής.
 8.   Δυνατότητα προσθήκης/αλλαγής Λογοτύπων στις εκτυπώσεις 1037 Μηνιαία Κατάσταση, 1040 Απόδειξη Πληρωμής και 1098 Βεβαίωση Εργοδότη ΙΚΑ, για σήμανση εντύπων ISO.
 9.   Προσθήκη δυνατότητας μαζικής αποστολής emails της εκτύπωσης 1212 Πρόσθετων αποδοχών 6μήνου για Ελεγκτικό Συνέδριο.
 10.   Προσθήκη δυνατότητας αποστολής emails χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση εφαρμογής email client.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1.   Βελτίωση στην λειτουργία Αφαιρετικής Προϋπηρεσίας.
 2.   Προσθήκη δυνατότητας στην εκτύπωση Επετηρίδας 1118, για επιλογή εργαζομένων.
 3.   Προσθήκη δυνατότητας στην εκτύπωση Επετηρίδας 1118, για συνδυαστική ταξινόμηση (Χρόνος στο Βαθμό, Διορισμός, Αλφαβητικά).
 4.   Διόρθωση προβλήματος αδυναμίας καταχώρησης άδειας με επικάλυψη διαστήματος με άλλη που έχει ανακληθεί.
 5.   Βελτίωση στην ακρίβεια της εκτύπωσης Αναρρωτικές Άδειες (Νέα) 1070.
 6.   Βελτίωση στην λειτουργία Μεταφοράς Υπολοίπου Αδειών.

ΣYΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ – ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

 1.  Προσθήκη αυτοματισμού: Όταν αλλάξει η βάρδια σε μία κίνηση στο Παρουσιολόγιο , τότε αυτόματα αλλάζει και στο ημερολόγιο του εργαζομένου. Ομοίως και στο 1ο βήμα του Γρήγορου Ελέγχου.
 2.  Διόρθωση στην μηνιαία κατάσταση παρόντων, της εμφάνιση των λογοτύπων και του Υπομνήματος, στην περίπτωση που γινόταν ταξινόμηση.