Μισθοδοσία – Διαχείριση Προσωπικού

///Μισθοδοσία – Διαχείριση Προσωπικού
Μισθοδοσία – Διαχείριση Προσωπικού 2017-05-19T06:52:51+00:00

Μισθοδοσία & Διαχείρισης ΠροσωπικούΗ Εφαρμογή Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού της OTS είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες των Υπουργείων, Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, Ο.Τ.Α., Κ.Α.Π.Η., Παιδικών Σταθμών, Αθλητικών & Πολιτιστικών Οργανισμών, Συνδέσμων Δήμων, Δ.Ε.Υ.Α.,  Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας, Θεραπευτηρίων και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Είναι πλήρως παραμετροποιημένη, ευέλικτη και δυναμική, ώστε ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα για ταχύτατη και άμεση προσαρμογή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:

  •  Διαχρονική παρακολούθηση φακέλων εργαζομένου. Ισχυρό σύστημα υπενθύμισης για συμπλήρωση χρόνου αλλαγής κλιμακίων και βαθμών καθώς και σύστημα μαζικών μεταβολών στοιχείων.
  • Πλήρης παρακολούθηση φακέλου εργαζομένων με όλα τα στοιχεία και όλες τις μεταβολές: εκπαίδευση, άδειες, ασθένειες, επιδόματα, μισθολογικές μεταβολές, οικογενειακές μεταβολές, στρατολογική κατάσταση, ιατρικά στοιχεία, αμοιβές, ποινές, κτλ.
  • Δυνατότητα ένταξης κάθε εργαζομένου, είτε σε ένα, είτε σε πολλά κέντρα κόστους.
  • Ύπαρξη παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης εργαζομένων ή προϊσταμένων. Καταγραφή και παρακολούθηση όλων των αξιολογήσεων.
  • Παραγωγή όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων του Γραφείου Προσωπικού: Ευρετήρια, Καταστάσεις αδειών, Διοικητικές αποφάσεις, Προϋπηρεσίες, Στατιστικά Έντυπα, κ.α.
  • Τήρηση αρχείων εργαζομένων με όλα τα απαραίτητα μισθολογικά στοιχεία: ταυτότητας, πρόσληψης, αποχώρησης, φορολογίας, οικογενειακής κατάστασης, ασφαλιστικών ταμείων, τραπεζών, επιδομάτων, δανείων, χρηματικών ποινών, κέντρων κόστους.
  • Τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων και υπολογισμός κάθε είδους αποδοχών (τακτικές, έκτακτες, αναδρομικά, υπερωρίες, ασθένεια ΙΚΑ, εργασία σε αργίες, αποζημίωση αδειών, έξοδα κίνησης ή παράστασης) και κάθε είδους ασφαλιστικών κρατήσεων.
  • Παρακολούθηση προοδευτικών στοιχείων εκκαθαρίσεων, τα οποία χρησιμοποιεί είτε για τον υπολογισμό των αναδρομικών και του φόρου, είτε για την εκτύπωση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών.
  • Παραγωγή όλων των απαραίτητων εκτυπώσεων: καταστάσεις και ευρετήρια εργαζομένων, μισθολογικές καταστάσεις, φάκελοι εκκαθαρίσεων, στατιστικά, υπηρεσιακά σημειώματα, κτλ. Οι εκτυπώσεις μπορούν να οδηγηθούν είτε στον εκτυπωτή (εκτύπωση), είτε στην οθόνη (προβολή), είτε σε πρόγραμμα επεξεργασίας (επεξεργασία), είτε σε αρχείο (export).

Έντυπο Εφαρμογής

Call me back