Η εφαρμογή Διαχείρισης Έργων της OTS προσφέρει ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των τεχνικών και ερευνητικών έργων. Η εφαρμογή διαλειτουργεί με την εφαρμογής της “Οικονομικής Διαχείρισης” της OTS και την ενημερώνει άμεσα για το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Βασικές Λειτουργίες:

  • Δυνατότητα καταχώρησης όλου του τεχνικού προγράμματος και των ερευνητικών έργων σε μητρώο με πλήρη δενδροειδή ανάπτυξη, σε μέτρα, δράσεις, στόχους, δημόσιες επενδύσεις κλπ, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται.
  • Καταχώρηση Οικονομικών Στοιχείων όπως Συγκεντρωτικά στοιχεία, Στοιχεία Έτους, Στοιχεία Έτους Έναρξης Χρήσης.
  • Δυνατότητα παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων έργων ανά έτος αλλά και συγκεντρωτικά ανεξαρτήτως οικονομικής χρήσης.
  • Δυνατότητα καταχώρησης δεικτών για στοιχεία, εκτιμήσεις και πραγματοποιήσεις ανά χρονική περίοδο και συνολικά.
  • Δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων και εισαγωγής τους στη βάση δεδομένων για κοινή χρήση από τους χρήστες της εφαρμογής.

Έντυπο Εφαρμογής “Παρακολούθησης Έργων”