Η Λογιστική Δημοσίου της OTS καλύπτει πλήρως τις επιταγές και προβλέψεις του Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου. Περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες απαιτήσεις που έχουν προκύψει για Στοχοθεσία και μηνιαία παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, κατάρτιση και εκτέλεση Προϋπολογισμών και Απολογισμών. Περιλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα που αφορούν στην Οικονομική Διαχείριση σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας.

Ειδικά Χαρακτηριστικά:

 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία επεξεργασίας στοιχείων Προϋπολογισμού, με δυνατότητες ανάλυσης σε επίπεδο Οργανωτικής Μονάδας.
 • Διαχείριση Στοχοθεσίας με δυνατότητες δημιουργίας διαφορετικών πιθανών σεναρίων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού με χρήση ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων.
 • Συνολική Διαχείριση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων με σύνθετες δυνατότητες όπως Αιτήματα Δαπανών, Μητρώο Παγίων, Οργάνωση Αποθήκης, αναφορές Ισοζυγίου Λογιστηρίου, Απολογισμού, κλπ.
 • Συνολική Διαχείριση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων με σύνθετες δυνατότητες όπως Παρακολούθηση Χρηματοδοτήσεων, Διαχείριση Προσφυγών, Διαδικασίες Μαζικής Στέρησης ή Άρσης Στέρησης Φορολογικής Ενημερότητας, Διαχείριση Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, κλπ.
 • Πλήρης διασύνδεση με περιφερειακές εφαρμογές που αφορούν στην Οικονομική Διαχείριση (Μισθοδοσία, Ύδρευση, Κοιμητήρια, Διαχείριση προστίμων ΚΟΚ, ΤΑΠ, Εισφορά Γης σε Χρήμα, Τέλος παρεπιδημούντων 0,5%, Παρακολούθηση Έργων, Διαχείριση Αδειών Καταστημάτων, Διαχείριση Προμηθειών, Αυτόματες Αναρτήσεις στη Διαύγεια, Αιτήσεις δαπανών).
 • Καθολική εικόνα της Οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού.
 • Ισχυρό σύστημα παραμετροποίησης.
 • Ισχυρό σύστημα ελέγχου πρόσβασης, επιτρέπει τη χρήση σε ομάδες χρηστών με συγκεκριμένα δικαιώματα (προβολής, εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής) τα οποία καθορίζει ο διαχειριστής του συστήματος.
 • Παραγωγή εκτυπώσεων και σε ηλεκτρονική μορφή (Ms Excel, ASCI, PDF).
 • Πληρωμές με το κύκλωμα ηλεκτρονικών πληρωμών SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ)
 • Νέα δυνατότητα μερικής είσπραξης (μεγαλύτερου ή μικρότερου) ποσού οφειλής, με δυνατότητα επιμερισμού των προσαυξήσεων και των κρατήσεων. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται και μέσω ηλεκτρονικών εισπράξεων ΔΙΑΣ.

Έντυπο Εφαρμογής

Έντυπο Εφαρμογής Στοχοθεσίας

Έντυπο Εφαρμογής Κατάρτισης Προϋπολογισμού