Το Open1|HRMS αποτελεί την πληρέστερη λύση για τη Διαχείριση Μισθοδοσίας και Προσωπικού σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Η εφαρμογή HRMS ανήκει στη νέα γενιά λογισμικού Open1, που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, πρωτοποριακή λειτουργία στο cloud και διευρυμένες δυνατότητες.

Πλεονεκτήματα:

 • Aυτόματη ενημέρωση όλων των απαραίτητων σημείων, με τη συμπλήρωση των στοιχείων του εργαζομένου στη φόρμα αναγγελίας πρόσληψης, για την αποφυγή διπλοεγγραφών ή πολλαπλών καταχωρίσεων.
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία κατάταξης εργαζομένου, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της σύμβασης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
 • Παρακολούθηση του ιστορικού των συμβάσεων του εργαζομένου.
 • Ενημέρωση για οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων των εργαζομένων ή των μισθοδοσιών τους.
 • Εκκαθάριση της μισθοδοσίας έως δύο φορές τον μήνα, μέσω των εργαλείων υπολογισμού αναδρομικών αποδοχών και κρατήσεων, όποτε αυτό χρειαστεί.
 • Άμεση πρόσβαση του προσωπικού του Οργανισμού, μέσω ειδικού web περιβάλλοντος, για ενημέρωση των αδειών του, ψηφιοποιώντας και απλοποιώντας τις διαδικασίες αιτήσεων, εγκρίσεων ή μη, σε πραγματικό χρόνο.
 • Άμεση δημιουργία παραστατικών μισθοδοσίας με γρήγορο και ασφαλή τρόπο, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα διασύνδεσης με την Οικονομική ∆ιαχείριση της οικογένειας εφαρμογών Open1.

Χαρακτηριστικά του συστήματος:

 1. Ταυτόχρονη λειτουργία: Ταυτόχρονη κάλυψη των απαιτήσεων λειτουργικότητας για θέματα Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού σε ενιαίο περιβάλλον. Συνύπαρξη των αντίστοιχων υποσυστημάτων, αλλά και αυτόνομη λειτουργία τους μέσω του καθορισμού ρόλων χρηστών.
 2. Ημερολόγιο υποχρεώσεων – Υπενθυμίσεις: Δυνατότητα προβολής και διαχείρισης του ημερολογίου υποχρεώσεων για τον καθορισμό ημερομηνιών που συνδέονται με προγραμματισμένες εργασίες.
 3. Επικοινωνία με τρίτα συστήματα: Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), ΕΡΓΑΝΗ, ΑΠ∆ e – ΕΦΚΑ, με δυνατότητα εξαγωγής μηχανογραφημένων αρχείων.
 4. Ιστορικό χρήσης και μεταβολών: Kαταγραφή του πλήρους ιστορικού χρήσης και μεταβολών τροποποιήσεων που συμβαίνουν σε συγκεκριμένα πεδία του εργαζομένου.
 5. Φάκελος εργαζομένου: Πλήρης παρακολούθηση με όλα τα στοιχεία και τις μεταβολές, όπως εκπαίδευση, άδειες, προϋπηρεσίες, ασθένειες, ιατρικά στοιχεία, αμοιβές/ποινές, αποφάσεις κ.λπ.. ∆υνατότητα επισύναψης ηλεκτρονικών/ψηφιοποιημένων εγγράφων κάθε είδους.
 6. ∆υνατότητα ένταξης κάθε εργαζομένου σε μία ή παραπάνω συμβάσεις και κέντρα κόστους.
 7. Αξιολόγηση Προσωπικού – Κρίση Προϊσταμένων: Παρακολούθηση, υπολογισμός μοριοδότησης και βαθμολογικής προαγωγής υπαλλήλων σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία.
 8. Μαζική ενημέρωση πεδίων εργαζομένων που αφορούν σε στοιχεία καρτέλας, σύμβασης, ΕΡΓΑΝΗ, αποδοχών, κρατήσεων, κ.λπ..
 9. Κατάταξη/Επανακατάταξη σε ΜΚ-Βαθμό: Εργαλείο για αυτόματη κατάταξη και επανακατάταξη εργαζομένων, με δυνατότητα ενημέρωσης των στοιχείων σύμβασης.
 10. Επιμερισμός μισθοδοσίας: ∆ιασύνδεση μισθολογικών καταστάσεων με τους αντίστοιχους Κωδικούς, Αριθμούς Εξόδων και Κωδικών Κρατήσεων για την αυτόματη δημιουργία παραστατικών στην εφαρμογή της Οικονομικής ∆ιαχείρισης.
 11. Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας εργαζομένου: Εξαγωγή των βεβαιώσεων αποδοχών για την εφορία ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε διάστημα ζητηθεί, για κάθε εργαζόμενο ή ομάδες εργαζομένων. ∆υνατότητα αποστολής μαζικά με e-mails.
 12. Παραγωγή εκτυπώσεων που αφορούν στη μισθοδοσία και διαχείριση προσωπικού: Μηνιαία αναφορά, ευρετήρια εργαζομένων, απόδοση κρατήσεων, απόδειξη πληρωμής, συγκεντρωτική κατάσταση ΚΑΕ, άδειες εργαζομένων, επετηρίδα, πίνακες προακτέων κ.λπ..
 13. Ενημέρωση εφαρμογής σύμφωνα με τις αλλαγές της εκάστοτε νομοθεσίας.

Έντυπο Εφαρμογής HRMS

Δείτε επίσης την υπό εφαρμογή Open1|HRMS Self-services (Άδειες Προσωπικού).