Το Database Clustering είναι η διαδικασία κατά την οποία μια βάση μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους περισσότερων του ενός server ή instance Βάσης Δεδομένων. Μερικές φορές ένας server ενδέχεται να μην είναι επαρκής για τη διαχείριση του όγκου των δεδομένων ή του αριθμού των αιτημάτων που διαχειρίζεται μια Βάση Δεδομένων.  Άλλες φορές πάλι, απαιτείται για λόγους ασφάλειας ή για την απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα, τα δεδομένα να διαχειρίζονται από servers ή instances σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.

Με τα πολλαπλά instances που διαχειρίζονται την ίδια βάση δεδομένων, τα δεδομένα μας παραμένουν διαθέσιμα ακόμα κι αν κάποιο αυτά από αυτά σταματήσει να λειτουργεί ή παρουσιάσει πρόβλημα.

Πάντα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ενός ακόμα instance ώστε να αυξηθούν οι πόροι που διαχειρίζονται τα ερωτήματα στη Βάση Δεδομένων ή αν θέλουμε να αντικαταστήσουμε ένα προβληματικό server.

Με το database clustering παρέχεται υψηλή διαθεσιμότητα (high availiability) κι ανοχή σε σφάλματα υλικού (Fault Tolerance) στα δεδομένα που διαχειρίζεται ο φορέα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Clustering Βάσης Δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας στο: sales@ots.gr ή στο 2310 590100