Περιγραφή Έργου

Τίτλος Έργου: Υλοποίηση Β Φάσης Λειτουργίας του Προγράμματος Διαύγεια

Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΠ Α.Ε.

Ανάδοχος: Ένωση ALTEC INTEGRATION A.E. – OTS A.E.

Προϋπολογισμός: 723.793,50 €

Έναρξη: 1/3/2013

Διάρκεια: 18 μήνες

To Πρόγραμμα Δι@ύγεια (νόμος 3861/2010) στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Μέσω της Δι@ύγειας, ο Πολίτης έχει πρόσβαση, από ένα σημείο, στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι Ανεξάρτητες Αρχές. Από 15/3/2010 έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί:

 1. Η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος της Α’ Φάσης λειτουργίας του προγράμματος «Διαύγεια» σχετικά με την ανάρτηση αποφάσεων εξασφαλίζοντας έτσι την συνέχεια παροχής της υπηρεσίας
 2. Ο σχεδιασμός ανάπτυξη – υλοποίηση του νέου Πληροφοριακού συστήματος το οποίο σε κάθε περίπτωση θα παρέχει τις λειτουργικότητες της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και νέες λειτουργικότητες.

To Δι@ύγεια ΙΙ προσφέρει:

 1. Φιλικότερο περιβάλλον για το χρήστη. Καλύτερη οργάνωση της πληροφορίας, απλή δομή και γλώσσα.
 2. Εφαρμογή προσβάσιμη από άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 3. Βελτιωμένο μηχανισμό αναζήτησης με καλύτερα και περισσότερα κριτήρια αναζήτησης και δυνατότητα εξειδίκευσης των αποτελεσμάτων
 4. Προσωποποιημένες υπηρεσίες – “Η Δι@ύγεια μου” με εξατομικευμένες αναζητήσεις, προσωπικούς σελιδοδείκτες σε αναρτήσεις που ενδιαφέρουν τον κάθε Πολίτη.
 5. Πληρότητα και ποιότητα της πληροφορίας με αυστηρότερους ελέγχους ορθότητας και πληρότητας κατά την ανάρτηση των αποφάσεων από τους φορείς και ενίσχυση των δυνατοτήτων αυτόματης ενημέρωσης των στοιχείων από τρίτα συστήματα.
 6. Ασφάλεια και εγκυρότητα: τα έγγραφα του Δι@ύγεια ΙΙ θα έχουν ψηφιακή υπογραφή του συστήματος που εξασφαλίζει την εγκυρότητά τους. Με ειδική Χρονοσήμανση αποδεικνύεται πότε ακριβώς αναρτήθηκε κάποιο έγγραφο.
 7. Βέλτιστο σύστημα διάθεσης ανοικτών δεδομένων: ώστε να αναπτυχθούν περισσότερες εφαρμογές προστιθέμενης αξίας.
 8. Διασύνδεση με άλλα συστήματα του Δημοσίου: με άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με άλλα συστήματα του δημοσίου.
 9. Μητρώο Φορέων Δημοσίου – Οργανόγραμμα Φορέων με καταγραφή και απεικόνιση του αναλυτικού οργανογράμματος κάθε φορέα που θα προσφέρεται για χρήση από οποιοδήποτε άλλο σύστημα εντός/εκτός του δημοσίου.
 10. Αποθετήριο Εντύπων κάθε Φορέα με πρότυπα έντυπα φορέων και έντυπα αιτήσεων των οποίων τη συμπλήρωση απαιτούν οι φορείς από τους πολίτες, επιχειρήσεις ή δημοσίους υπαλλήλους.