Περιγραφή Έργου

Τίτλος Έργου: Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών

Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΠ Α.Ε.

Ανάδοχος: Ένωση ALTEC INTEGRATION A.E. – OTS A.E. – Q&R Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 5.035.000,00€

Έναρξη: 27/05/2015

Διάρκεια: 28 μήνες

Αντικείμενου του Έργου αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου, όπου θα τηρούνται, παρακολουθούνται και διαχειρίζονται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο οι Ληξιαρχικές Πράξεις που δηλώνονται στα κατά τόπους Ληξιαρχεία της Χώρας, καθώς και η δημιουργία Μητρώου Πολιτών που θα προκύψει από τον ενοποίηση των ληξιαρχικών στοιχείων και των στοιχείων δημοτικής κατάστασης των Πολιτών, των βάσεων δεδομένων του Εθνικού Ληξιαρχείου και Εθνικού Δημοτολογίου αντίστοιχα.

Το έργο αφορούσε την υλοποίηση και εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος με τα ακόλουθα Υποσυστήματα:

  • Υποσύστημα Δημοτολογίου (περιλαμβάνει τη διαχείριση Μητρώου Αρρένων και τις εκλογικές αναθεωρήσεις)
  • Υποσύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και Ροής Εργασιών
  • Υποσύστημα Γενικής Διαχείρισης
  • Υποσύστημα Στατιστικών
  • Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας