Περιγραφή Έργου

Στο πλαίσιο του έργου για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την ΕΔΕΥΑ, υλοποιήθηκαν δύο υποσυστήματα, το Υποσύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού και το Υποσύστημα Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking).

Το Υποσύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού, είναι ένα διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στους φορείς ύδρευσης την καταχώριση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων του πόσιμου νερού. Αποτελεί ένα εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης τόσο για τους Πολίτες αλλά και την Κεντρική Διοίκηση.

Μέσω του συστήματος παρέχεται ακόμη η δυνατότητα καταγραφής των Ζωνών Παροχής Νερού, των Πηγών Παροχής Νερού, των Σημείων Δειγματοληψίας και των Εργαστηρίων (δημόσιων ή ιδιωτικών) που μπορούν να πραγματοποιούν αναλύσεις πόσιμου νερού.

Το Υποσύστημα Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking), συνιστά μια δεύτερη δομή παρόμοια με αυτή της συλλογής των πληροφοριών για την ποιότητα του νερού. Οι βασικοί στόχοι είναι η συλλογή πρωτογενών στοιχείων, ο υπολογισμός δεικτών με βάση τα πρωτογενή στοιχεία και η παραγωγή εκθέσεων υπό μορφή γραφικών παραστάσεων.

Μέσω του Πίνακα Ελέγχου, οι φορείς ύδρευσης έχουν τη δυνατότητα να αντλούν αυτόματα τους δείκτες απόδοσης που επιλέγουν για την επιχείρησή τους, καθώς επίσης μπορούν να συγκρίνουν τους δείκτες αυτούς με δείκτες άλλων επιχειρήσεων που θα επιλέξουν. Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα ταξινόμησης με κριτήρια που αφορούν το μέγεθος ενός φορέα ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση με φορείς που εξυπηρετούν παρόμοιο πληθυσμό, αριθμό υδρομέτρων ή έχουν παρόμοιο κύκλο εργασιών.