Ψηφιοποίηση Ληξιαρχείων στα πλαίσια του Εθνικού Ληξιαρχείου

//Ψηφιοποίηση Ληξιαρχείων στα πλαίσια του Εθνικού Ληξιαρχείου
Ψηφιοποίηση Ληξιαρχείων στα πλαίσια του Εθνικού Ληξιαρχείου 2015-12-07T11:17:27+00:00

Project Description

Τίτλος Έργου: Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Α’ (Αθήνα-Δωδεκάνησα-Κυκλάδες) & Γ’ (Μακεδονία-Θράκη)

Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Αναθέτουσα Αρχή: ΚΤΠ Α.Ε.

Ανάδοχος: Ένωση ALTEC INTEGRATION A.E. – MASTER Α.Ε. – OTS A.E. – Q&R Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 7.640.000,00€ (Ομάδα Α΄) & 7.988.000,00€ (Ομάδα Γ΄)

Έναρξη: 14/04/2014

Διάρκεια: 28 μήνες

Αντικείμενο Έργων

  1. Η ψηφιοποίηση των Ληξιαρχικών Πράξεων καθενός από τα συμμετέχοντα στα έργα Ληξιαρχεία και η εισαγωγή τους στην Κεντρική Υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου.
  2. Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των ΛΠ όσο και την καταχώρηση των ληξιαρχικών τους στοιχείων, ώστε να δημιουργηθεί το απαραίτητο περιεχόμενο στην Κεντρική Υποδομή του Εθνικού Ληξιαρχείου και κατ’ επέκταση να παρακολουθούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο οι ΛΠ που έχουν δημιουργηθεί ή / και τροποποιηθεί στο παρελθόν στα Ληξιαρχεία που συμμετέχουν στο έργο.

Ειδικότερα, κάθε έργο περιλαμβάνει:

  • Τη σάρωση, των υφιστάμενων βιβλίων ΛΠ των Ληξιαρχείων που συμμετέχουν στο έργο,
  • Την επεξεργασία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, των σαρωμένων ΛΠ.
  • Την τεκμηρίωση (χαρακτηρισμό σε συγκεκριμένα πεδία / μεταδεδομένα) των σαρωμένων ΛΠ.
  • Τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων ψηφιακών προϊόντων.
  • Την καταχώρηση, εις διπλούν, των ληξιαρχικών στοιχείων του μεγαλύτερου μέρους από τις ΛΠ που θα σαρωθούν. Η καταχώρηση θα γίνει με τη μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης (dataentry) μέσω ειδικής εφαρμογής.
  • Τον ποιοτικό έλεγχο των καταχωρημένων στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων και η αποφυγή λαθών
  • Την υποστήριξη της διαδικασίας μετάπτωσης των σαρωμένων ΛΠ και των καταχωρημένων δεδομένων στην Κεντρική Υποδομή Εθνικού Ληξιαρχείου
Call me back