Περιγραφή Έργου

Το CS Aware Next είναι ένα χρηματοδοτούμενο project που έχει ως στόχο να συνεισφέρει στη βελτίωση των διαχειριστικών ικανοτήτων σε θέματα κυβερνοασφάλειας, σε οργανισμούς και τοπικούς φορείς δικτύων. Το συγκεκριμένο project σχεδιάστηκε ως συνέχεια του CS Aware, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Αύγουστο του 2020.

To CS-AWARE-NEXT έχει ως στόχο να συνεισφέρει στη βελτίωση των διαχειριστικών ικανοτήτων σε θέματα κυβερνοασφάλειας, σε οργανισμούς και τοπικούς φορείς δικτύων. Τέτοιοι οργανισμοί και δίκτυα, λειτουργούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον κυβερνοασφάλειας και απαιτείται η συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οπως την οδηγία για την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο η προσέγγιση της κυβερνοασφάλειας από τους εν λόγω οργανισμούς  θα πρέπει να ανταποκρίνεται διαρκώς στις αυξανόμενες ανάγκες, λειτουργώντας συνεργατικά και δυναμικά. Αυτό θα επιτευχθεί με τη σύσταση μίας διαμοιραζόμενης γνώσης πιθανών θεμάτων κυβερνοασφάλειας, σχετικών με τους οργανισμούς και τα σχετικά δίκτυα προμηθειών. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, το CS-AWARE-NEXT έχει θέσει αρκετά σημεία προσοχής:

α) Βελτίωση της πολιτικής των οργανισμών προκειμένου να διευκολύνουν τη δυναμική φύση της κυβερνοασφάλειας.

β)Βελτιωμένη συνεργασία εσωτερικά στους οργανισμούς αλλά και με εξωτερικούς παράγοντες, οπως αυτούς που απαρτίζουν την τοπική αλυσίδα προμηθευτών

γ) Καλύτερη ενσωμάτωση των πληροφοριών πάνω στις απειλές που αφορούν τη διαχείριση της κυβερνοασφάλειας με την προσέγγιση και τεχνικές της Τεχνητής Νοημοσύνης

δ) Κατά πολύ βελτιωμένη ανακαμψη από καταστροφές (disaster recovery) και επιχειρησιακή συνέχεια, ενσωματωμένη στη διαχειριση της κυβερνοσασφάλειας

ε)  Συλλογή στοιχείων και ανταλλαγή πληροφοριών με σχετικούς φορείς στο πολυεπίπεδο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κυβερνοασφάλειας

στ) Διευκόλυνση των οργανισμών στο να αξιολογήσουν τα επίπεδα ασφάλειάς τους σε σύγκριση με άλλους, σχετικούς φορείς μέσα από benchmarking διαδικασίες.

Το CS-AWARE-NEXT συνεχίζει το έργο του H2020 με το διαμοιρασμό πληροφοριών και την αυτοεπουλωση του συστήματος που αναπτύχθηκε στο συνονόματο project.

Η ενσωμάτωση των δυνατοτήτων του CS-AWARE-NEXT θα διευκολύνει τους οργανισμούς και τα εξαρτώμενα δίκτυα ώστε να είναι πολύ πιο αποτελεσματικά στη χρήση των πλατφορμών κυβερνοασφάλειας όπως το CS-AWARE.

cs-aware-next.eu