Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη εφαρμογή του Διπλογραφικού στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Είμαστε δίπλα στους φορείς που ξεκινούν τη Διπλογραφική Λογιστική μέθοδο, με πολυετή εμπειρία και καταρτισμένα στελέχη.

Οι εργασίες που απαιτούνται χρειάζονται συντονισμό, μεθοδικότητα και οργάνωση για τις οποίες συστήνεται ειδική ομάδα υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου απο την OTS.

Για την προσαρμογή και προετοιμασία του προγράμματος απαιτείται έλεγχος και ενημέρωση του λογιστικού σχεδίου, έλεγχος της αποτύπωσης των κονδυλίων, παραμετροποίηση του προγράμματος για την ορθή απεικόνιση των κινήσεων και μεταπτώσεις όπου αυτό απαιτείται. Εφόσον πραγματοποιηθούν οι εργασίες και ολοκληρωθεί ο έλεγχος λειτουργίας των δύο λογιστικών κυκλωμάτων εστιάζουμε στις εκπαιδεύσεις του προσωπικού και στην υποστήριξη μέχρι την εξοικείωση τους.

Η Διπλογραφική μέθοδος εφαρμόζεται σε δεδουλευμένη βάση. Βασικό χαρακτηριστικό της λογιστικής δεδουλευμένης βάσης είναι να εξασφαλίζει την πλήρη καταγραφή των συναλλαγών κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης τους, ανεξάρτητα του χρόνου υλοποίησης των συναφών ταμειακών ροών. Ο οργανισμός, με αυτό τον τρόπο, καταγράφει λογιστικά τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του, καθώς και την λογιστική αποτίμηση της περιουσίας του. Η Διπλογραφική Μέθοδος εξασφαλίζει πληρέστερη πληροφόρηση για τον Προϋπολογισμό, τις μεταβολές του, την εκτέλεση του καθώς και για τον Απολογισμό.

Η πλήρης λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος, με την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (Κ.Λ.Σ) των ΝΠΠΔ γίνεται με την ταυτόχρονη συλλειτουργία των τριών αυτόνομων, λογιστικών κυκλωμάτων που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ).

Τα τρία αυτόνομα λειτουργικά κυκλώματα είναι:

  • Το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής
  • Το κύκλωμα του Εμπορικού Κυκλώματος
  • Το κύκλωμα της λογιστικής του Δημόσιου Λογιστικού.

Οι φορείς που προχωρούν στην αλλαγή από το απλογραφικό σύστημα σε διπλογραφικό επωφελούνται από:

Α) Βελτίωση της διαφάνειας στη διαχείριση των Δημόσιων οικονομικών

Β) Πληρέστερη πληροφόρηση όσον αφορά στα πάγια Περιουσιακά στοιχεία

Γ) Μετάβαση από ένα σύστημα που καταγράφει εισροές-εκροές σε ένα νέο, το οποίο δίνει βαρύτητα στην επίτευξη «Αποτελέσματος»

Δ) Αποτύπωση στις Οικονομικές καταστάσεις των αποτελεσμάτων από την δραστηριότητα του φορέα

Ε) Διευκόλυνση της διοίκησης μέσω των αποτελεσμάτων (management by results), αφού πέραν της καλύτερης αποτύπωσης της περιουσιακής διάρθρωσης του κράτους, δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού του συνολικού κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή ακολουθούμενων δραστηριοτήτων-πολιτικών και η συσχέτιση τους με τα οφέλη που απορρέουν για το κοινωνικό σύνολο

ΣΤ) Έμφαση στην βελτίωση της λογοδοσίας, στη μεγιστοποίηση του παραγόμενου αποτελέσματος και στον αποτελεσματικό έλεγχο των φορέων.

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες της OTS πάνω στο Διπλογραφικό σύστημα:

Ε: sales@ots.gr

T: 2310 590100