Η OTS εφαρμόζει ήδη, από 01/01/2019, το νέο Λογιστικό πρότυπο σε 12 φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, για την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους. Ενώ, οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να εναρμονιστούν, επίσης, με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογιστικού Σχεδίου από 01/01/2025.

Σε συνέχεια των δύο επιτυχημένων κύκλων σεμιναρίων, κυκλοφορεί προς πώληση, από την OTS, το βιβλίο «Δημόσιο Λογιστικό με βάση το Π.Δ. 54/2018», σε επιμέλεια του Δρ. Ηλία Γεράκου (Μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Πάντειου Πανεπιστημίου).

«Δημόσιο Λογιστικό με βάση το Π.Δ. 54/2018» – Περιεχόμενα

1ο Κεφάλαιο

Μετάβαση από το απλογραφικό στο διπλογραφικό σύστημα, που ξεκίνησε στην Ελλάδα με το Π.Δ. 90/97 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, μόνον για τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Στη συνέχεια επεκτάθηκε με τα:

 • Π.Δ. 205/1998 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ.
 • Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ο.Τ.Α.
 • Π.Δ. 146/2003 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Μονάδων Υγείας
 • Π.Δ. 15/2011 Διπλογραφική Λογιστική Τροποποίησης Ταμειακής Βάσης
 • Π.Δ. 80/1997 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Παρατίθεται, στο κεφάλαιο αυτό, μία συγκριτική ανάλυση των Κλαδικών Λογιστικών Συστημάτων που στηρίζονται στους ανωτέρω νόμους. Τέλος, πραγματοποιείται αντιστοιχία του Ε.Γ.Σ.Λ. για όλα τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια με το ESA.

2ο Κεφάλαιο

Εκτεταμένη ανάλυση του Π.Δ. 54/2018. Ειδικότερα:

 • Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής και σκοπός
 • Άρθρο 2 – Λογιστικό σύστημα
 • Άρθρο 3 – Κοινό σχέδιο λογαριασμών
 • Άρθρο 4 – Οικονομική ταξινόμηση
 • Άρθρο 5 – Διοικητική ταξινόμηση
 • Άρθρο 6 – Λειτουργική ταξινόμηση
 • Άρθρο 7 – Λοιπές ταξινομήσεις
 • Άρθρο 8 – Χρηματοοικονομικές αναφορές
 • Άρθρο 9 – Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Άρθρο 10 – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές
 • Άρθρο 11 – Δημοσιονομική αναφορά
 • Άρθρο 12 – Προϋπολογισμός
 • Άρθρο 13 – Εννοιολογικό πλαίσιο
 • Άρθρο 14 – Σύνταξη, έλεγχος και δημοσίευση χρηματοοικονομικών αναφορών
 • Άρθρο 15 – Μεταβατικές διατάξεις

3ο Κεφάλαιο

Ο διαδικασίες παραμένουν υποχρεωτικές με την εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018. Ουσιαστικά, δημιουργήθηκαν για να προετοιμάσουν τις αλλαγές που θα επιφέρει το Π.Δ. 54/2018. Αποτελούν αναπόσπαστο ενιαίο κομμάτι της διοίκησης των Οικονομικών Υπηρεσιών και γενικότερα των οντοτήτων.

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η σχετική νομοθεσία που επηρεάζει, γενικά, τις διαδικασίες, αλλά και τη νομοθεσία για καθεμία ξεχωριστά, και αναφέρονται οι 4 νόμοι που πρέπει να γνωρίζουμε:

 1. Ν.4270/16: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
 2. Π.Δ. 80/16: Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
 3. Νόμος υπ’ αριθμ. 3861/10: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Ν. 4446/16: Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

4ο Κεφάλαιο

Παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Π.Ο.Υ. που απορρέουν από τον ν. 4270/14 και το Π.Δ. 80/16, καθώς και με το άρθρο 24 ν. 4270/2014 – όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 άρθρο 10 ν. 4337/2015 και ισχύει από 17.10.2015-  συστήνονται, από την Κεντρική Διοίκηση, Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).

5ο Κεφάλαιο

Αναπτύσσονται τα 42 πρότυπα για τον Δημόσιο τομέα, γνωστά ως IPSAS, τα οποία εφαρμόζονται σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως. Στόχος των προτύπων αυτών είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, μέσω της ενίσχυσης της ποιότητας και της διαφάνειας των οικονομικών καταστάσεων που οδηγεί στην εμπιστοσύνη για τη δημοσιονομική διαχείριση.

6ο Κεφάλαιο

Παρατίθενται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αναφορές, με τις συνδέσεις με λογαριασμούς του ESA. Γνωστοποιούνται, στο κεφάλαιο αυτό, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι λογαριασμοί ESA που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.

Χωρίς τους λογαριασμούς αυτούς είναι ανέφικτο να παραμετροποιηθούν τα ERP συστήματα και καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή του Π.Δ. 54/2018.

Για την προμήθεια του βιβλίου, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@ots.gr ή στο τηλέφωνο: 231 059 0100.