Τα καθαρά κέρδη της OTS ενισχύθηκαν κατά 57,5%, σε 562.200 ευρώ, µε τον όµιλο να διαθέτει ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3,2 εκατ. ευρώ.

Με ενισχυµένα µεγέθη ολοκληρώθηκε το 2022 για την OTS. Ειδικότερα, η εταιρεία αύξησε, ετησίως και σε επίπεδο οµίλου, τον κύκλο εργασιών κατά 21,65%, σε 7,3 εκατ. ευρώ, και κατά περίπου 54%, σε 960.000 ευρώ, τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA). Τα καθαρά κέρδη της OTS ενισχύθηκαν κατά 57,5%, σε 562.200 ευρώ, µε τον όµιλο να διαθέτει ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3,2 εκατ. ευρώ.

H OTS εµφανίζει ροές από τη λειτουργία και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 344,5 χιλ. ευρώ και 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφονται εκροές 1,1 εκατ. ευρώ από επενδυτικές δραστηριότητες. Επίσης, παρουσιάζει µηδενικό δανεισµό, καθαρή θέση 6,5 εκατ. ευρώ και συσσωρευµένα κέρδη της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο οµίλου, εµφάνισε, πέρυσι, περιθώριο µεικτού και καθαρού κέρδους 43% και περίπου 8% αντίστοιχα. Οπως αναφέρει η διοίκηση της OTS στην ετήσια οικονοµική έκθεση, σε επίπεδο εταιρείας και οµίλου ο τζίρος ενισχύθηκε «στην πρώτη µεταπανδηµική χρήση και αυτό παρά τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση µεγάλων έργων από το νέο ΕΣΠΑ και το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας».

Προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα έτη

Τόσο για φέτος όσο και για την τριετία που ακολουθεί, η OTS προβλέπει θετικές προοπτικές ανάπτυξης λόγω και της αυξανόµενης ζήτησης για ψηφιακές λύσεις από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο πιο δυναµικό κοµµάτι του πελατολογίου της.

Το 2022 επένδυσε σε έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων το ποσό των 775.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 10,6% του κύκλου εργασιών της. Με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς της, κατά την περασµένη χρήση, η OTS, που διατηρεί γραφεία, εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε Τρίκαλα και Κοζάνη, πραγµατοποίησε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ.

Σε συνέχεια της ΑΜΚ, στο µετοχικό κεφάλαιο της OTS εισήλθε, µέσω εταιρείας, µε ποσοστό 40% ο πρώην διευθύνων σύµβουλος της Forthnet Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο οποίος, µέσω της PGP Office Συµµετοχών, κατέχει και τη θέση του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου. Το 20,40% έχει περιέλθει στην Blue Ocean, µε τους Σπύρο και Αγγελο Παµπουκίδη να ελέγχουν µε 23,40% και 11,10% το µετοχικό κεφάλαιο της OTS.

 

Πηγή: Money Review