Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ – myData

Tα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις. Στόχος τους είναι πρωτίστως να εξυπηρετήσουν τις επιχειρήσεις, παρέχοντας μια ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ), υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

 Οι εφαρμογές της OTS ως εκδότης ή λήπτης παραστατικών θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο αυτό διευκολύνοντας τους χρήστες με τους εξής τρόπους:

 1) Θα δίνουν την δυνατότητα για καταχώριση του συνόλου των πρωτογενών εγγραφών που αφορούν τα ηλεκτρονικά βιβλία (Αγορές, Πωλήσεις, Δαπάνες, Αποσβέσεις)

2) Θα ενσωματώσουν τις 17 Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική διαβίβαση και η ομοιόμορφη καταχώρηση δεδομένων παραστατικών στην ΑΑΔΕ

3) Θα ενσωματώσουν τον Χαρακτηρισμό Συναλλαγών ο οποίος θα ενημερώνει αυτόματα κάθε πρωτογενές παραστατικό που καταχωρείται (εσόδων και εξόδων)

4) Το πρόγραμμα της οικονομικής διαχείρισης θα ενσωματώσει δομή για την απεικόνιση του «Βιβλίου Αναλυτικών Εγγραφών» και του «Βιβλίου Συνοπτικής Απεικόνισης» της ΑΑΔΕ

5) Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών θα παράγεται από τις πρωτογενείς εγγραφές (από τις οποίες επίσης προκύπτουν οι εγγραφές σε Παραστατικά και Γενική Λογιστική) και θα ανανεώνεται αυτόματα σε κάθε τροποποίησή τους ή διαγραφή τους εξασφαλίζοντας την συμφωνία μεταξύ παραστατικών – λογιστικών εγγραφών – ηλεκτρονικών βιβλίων.

 Όσον αφορά τη  διαδικασία ενημέρωσης, θα πραγματοποιούνται τα παρακάτω:

 1) Θα διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ τα παραστατικά του εκδότη με ενσωματωμένα την Τυποποίηση Δεδομένων Παραστατικών και τον Χαρακτηρισμό Συναλλαγών.

2) Θα διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ τα παραστατικά του λήπτη (στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται) με ενσωματωμένα την Τυποποίηση Δεδομένων Παραστατικών και τον Χαρακτηρισμό Συναλλαγών.

3) Θα διαβάζει το ΜΑΡΚ από την ΑΑΔΕ και θα ενημερώνει τις πρωτογενείς εγγραφές του εκδότη.

4) Θα διαβάζει το ΜΑΡΚ από την ΑΑΔΕ και θα ενημερώνει τις πρωτογενείς εγγραφές του λήπτη με ταυτόχρονη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ του Χαρακτηρισμού Συναλλαγών για τα παραστατικά που έχει διαβιβάσει ο εκδότης για λογαριασμό του.

 Τέλος, στη  διαδικασία ελέγχου:

1)Θα ενημερώνει τον λήπτη ποια παραστατικά υπάρχουν στην ΑΑΔΕ και ΔΕΝ τα έχει παραλάβει και

2)Θα ενημερώνει τον λήπτη ποια παραστατικά ΔΕΝ υπάρχουν στην ΑΑΔΕ για να ζητήσουν από τον εκδότη να τα διαβιβάσει.

Η OTS θα παρέχει στους φορείς ό,τι χρειάζονται για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτού του νέου πλαισίου.

Ρωτήστε μας για την Οικονομική Διαχείριση της OTS:

Τ: 2310 590100

Ε: sales@ots.gr