Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (ΔΛΠΔΤ, IPSAS) τίθενται σε υποχρεωτική εφαρμογή για τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Το νέο Λογιστικό Πλαίσιο εισαγάγει τη λογιστική του δεδουλευμένου μαζί με την κωδικοποίηση του προϋπολογισμού καθώς και αναλυτικούς ορισμούς και κανόνες για την αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων, εκσυγχρονίζοντας πλήρως τη λογιστική του Δημόσιου τομέα.

Η εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαισίου βάσει του ΠΔ 54/2018 έχει αρκετά πλεονεκτήματα, καθώς η χρηματοοικονομική παρακολούθηση όλου του Δημόσιου τομέα θα εναρμονιστεί σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα, επιτυγχάνοντας, έτσι, σημαντική ενίσχυση της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας.

Η ακριβέστερη αναφορά των οικονομικών επιδόσεων στη βάση της λογιστικής του δεδουλευμένου δίνει τη δυνατότητα για μια αποτελεσματικότερη αξιολόγηση αυτών από τους Φορείς, παρέχοντας ένα ισχυρό εργαλείο για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον, στα άμεσα πλεονεκτήματα είναι η βελτίωση του τρόπου υποβολής των στοιχείων τόσο στη Γενική Κυβέρνηση όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 μέσα από την Οικονομική Διαχείριση της OTS

Με την πρόσφατη ολοκλήρωση του έργου μηχανογραφικής προσαρμογής για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (ΠΔ 54) στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και την προετοιμασία για τη μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής, η OTS εφαρμόζει ήδη το νέο Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ 54) σε 12 Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης.

Αναλαμβάνει τη μοντελοποίηση της μετάβασης, την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και μηχανισμών καθώς και την υποστήριξη αυτών, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλότητα και η ασφάλεια τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αποδεδειγμένα επιτυχημένη εμπειρία μετάβασης στο νέο Λογιστικό Πλαίσιο, όπως αυτήv προκύπτει από τη διαδικασία εφαρμογής στους Φορείς και σε συνδυασμό με τις αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις των στελεχών της OTS, καθιστούν την εταιρεία μας τον ιδανικό συνεργάτη.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 590100 ή στο sales@ots.gr, για να συζητήσουμε για το νέο λογιστικό σχέδιο ΠΔ 54.