Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τέταρτης γενικής συνέλευσης του CS Aware Next. Το General Meeting έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2023 με φυσική και διαδικτυακή παρουσία όλων των μελών του συγκεκριμένου έργου.

Το CS Aware Next είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο που έχει ως στόχο να συνεισφέρει στη βελτίωση των διαχειριστικών ικανοτήτων σε θέματα κυβερνοασφάλειας, σε οργανισμούς και τοπικούς φορείς δικτύων. Το παραπάνω σχεδιάστηκε ως συνέχεια του CS Aware, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Αύγουστο του 2020.

Σκοπός του CS-AWARE ήταν η αύξηση του επιπέδου επίγνωσης αναφορικά με την κυβερνοασφάλεια. Συνέβαλε στην προσφορά έγκαιρης κι αυτόματης ενημέρωσης για κινδύνους ασφαλείας που, πιθανώς, να απειλούν τα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και στην αυτο-ΐαση ενός συστήματος μετά από προσβολή του.

H OTS συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος της στο συγκεκριμένο έργο είναι η διάχυση της πληροφορίας στα ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Η πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής είναι αρωγός στην ουσιαστική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για τους κινδύνους αλλά και τρόπους προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.

Η ενσωμάτωση των δυνατοτήτων του CS-AWARE-NEXT θα διευκολύνει τους οργανισμούς και τα εξαρτώμενα δίκτυα, ώστε να είναι αποτελεσματικότερα στη χρήση των πλατφορμών κυβερνοασφάλειας, όπως το CS-AWARE.