Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης».

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι α) οι Δ.Ε.Υ.Α., β) οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και γ) οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης. Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μόνον μία πρόταση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβαίνει τα 9.000.000€.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση αφορά σε:

  • Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού οικιακών υδρομέτρων (υδρόμετρα, ηλεκτροβάνες, μεταδότες, ασύρματη μετάδοση μετρήσεων, τιμολόγηση) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του φορέα (έλεγχο ποιότητας, πίεσης, παροχής, κ.λπ.) .
  • Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του φορέα ( έλεγχος ποιότητας, πίεσης, παροχής, κ.λπ.).
  • Συστήματα συνεχούς μέτρησης, καταγραφής και ελέγχου της ενεργειακής απόδοσης και του αποτυπώματος άνθρακατου δικτύου ύδρευσης.

Περίοδος Υποβολής: από 18/01/2023 έως 17/02/2023.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023.

Δείτε, αναλυτικά, πατώντας ΕΔΩ.

Στην OTS διαθέτουμε την ολοκληρωμένη σουίτα υδατικών πόρων Open1|YDATA, την οποία απαρτίζουν οι εφαρμογές Billing, Ydroid, e-Services και Σχέδια Ασφάλειας Νερού. Eπικοινωνήστε στο 2310 590100 ή στο sales@ots.gr, για να κλείσετε μία παρουσίαση του Open1|YDATA, της πληρέστερης πρότασης για τους φορείς που διαχειρίζονται νερό.