Οι φορείς ύδρευσης, ΔΕΥΑ και Δήμοι που διαχειρίζονται νερό, καλούνται, κάθε χρόνο, να εκπονήσουν ένα Σχέδιο Ασφάλειας Νερού [Οδηγία 2020/2184].

Το πρώτο, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Σχεδίων Ασφάλειας Νερού της OTS είναι εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και κινείται στο πλαίσιο παρακολουθήσεων, δειγματοληψιών και μετρήσεων με βάση τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Γιατί Σχέδια Ασφάλειας Νερού με την εφαρμογή της OTS

Το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα της ΟΤS για την υλοποίηση των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού αφορά στη διαρκή παρακολούθηση και στον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού στην αλυσίδα διανομής του∙ από την πηγή έως τη βρύση του καταναλωτή.

Καταγράφει δεδομένα που αφορούν στη ροή του νερού και στις ενέργειες που οφείλει να κάνει μία υπηρεσία για να εξασφαλίζει την ποιότητα του προσφερόμενου, στον καταναλωτή, νερού. Μπορεί, επίσης, να πραγματοποιηθεί συσχέτιση της δειγματοληψίας που καταχωρείται στο Σχέδιο με τον κωδικό που έχει η ίδια δειγματοληψία στην εφαρμογή της ποιότητας της ΕΔΕΥΑ και προέρχεται από διαπιστευμένο εργαστήριο.

Διαθέτει, επιπλέον, μία ροή εργασιών αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης περιστατικών που μπορεί να φέρουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή καθώς κι αντιμετώπισης προβλημάτων, εφόσον αυτά προκύψουν. Υπάρχει, παράλληλα, η δυνατότητα καταγραφής της εμπειρίας για τη διαχείριση φαινομένων ή συμβάντων, όπως έχουν καταχωριστεί στο παρελθόν.

Με επικαιροποιημένο Σχέδιο κάθε στιγμή και διαθέσιμες αναφορές, ο χρήστης έχει καλύτερη και πιο ελεγχόμενη διαχείριση όλης της κατάστασης.

Δείτε, επίσης: Open1|YDATA

Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@ots.gr ή στο 2310 590 100 για μία παρουσίαση της εφαρμογής των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού της OTS.