Η Συμβολή της OTS στην εφαρμογή των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού

 

Στην εποχή που διανύουμε αντιλαμβάνεται κανείς, περισσότερο από ποτέ, την σημασία της διατήρησης της ισορροπίας ανάμεσα στη δράση του ανθρώπου και το οικοσύστημα μέσα στο οποίο λειτουργεί. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της αλόγιστης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και των επιπτώσεων που αυτή έχει στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Όλοι μας ως πολίτες, αλλά και ως κοινωνία οφείλουμε να δρούμε αναλόγως.

Με αίσθημα ευθύνης, όχι μόνο απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και τον άνθρωπο που ζει μέσα σε αυτό, η OTS ανέπτυξε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζεται σε όλα τα σημεία του δικτύου ύδρευσης από την πηγή, έως τη βρύση του καταναλωτή, με σκοπό την εγγύηση της ασφάλειας του πόσιμου νερού, την εφαρμογή Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.

Πιο, συγκεκριμένα, τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού διασφαλίζουν:

 • την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή
 • τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση
 • τη σωστή  διανομή  σε  δίκτυα  ύδρευσης,  ανεξάρτητα  του  μεγέθους  αυτών

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί ένα δυναμικό και πρακτικό εργαλείο για τη διασφάλιση ποιότητας του πόσιμου νερού και όχι μία ακόμη επιχειρησιακή διαδικασία.

Στην OTS αντιλαμβανόμαστε ότι η δημιουργία και η εφαρμογή του σχεδίου αποτελεί πρόκληση για τους φορείς και έτσι αναπτύξαμε ένα πρωτοποριακό πληροφοριακό σύστημα, μοναδικό στην Ελληνική Επικράτεια το οποίο θα βοηθήσει τα στελέχη των φορέων να εξοικειωθούν με τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού, να τα βελτιστοποιούν και εν τέλει να επωφελούνται από την εφαρμογή τους.

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος, η εκπόνηση ενός Σχεδίου Ασφαλείας Νερού γίνεται σε επιμέρους φάσεις. Αρχικά, πραγματοποιείται η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω βασικά βήματα:

 • Αποτύπωση και περιγραφή του συστήματος ύδρευσης
 • Προσδιορισμός πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία
 • Ανάλυση των επικίνδυνων γεγονότων που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση
 • Αξιολόγηση των κινδύνων εφαρμόζοντας μεθόδους εκτίμησης
 • Προσδιορισμός διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση εμφάνισης κινδύνων
 • Καθορισμός παραμέτρων παρακολούθησης και λειτουργικών ορίων
 • Κατάρτιση σχεδίου παρακολούθησης των παραμέτρων
 • Προσδιορισμός διορθωτικών δράσεων για την αντιμετώπιση περιστατικών
 • Προσδιορισμός δράσεων για συνθήκες έκτακτης ανάγκης

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης πραγματοποιείται η εφαρμογή του Σχεδίου Ασφαλείας Νερού. Παράλληλα, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των ενεργειών κατά την εφαρμογή του Σχεδίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο επικαιροποίησής του.

 

Μάθετε περισσότερα:

https://watersafetyplans.eu/

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

sales@ots.gr

2310 590100