Ολοκληρώνονται σήμερα 14/12, οι εργασίες της δεύτερης γενικής συνέλευσης του CS Aware Next, το οποίο διανύει ήδη τον έκτο μήνα υλοποίησής του.

Το CS Aware Next είναι ένα χρηματοδοτούμενο project που έχει ως στόχο να συνεισφέρει στη βελτίωση των διαχειριστικών ικανοτήτων σε θέματα κυβερνοασφάλειας, σε οργανισμούς και τοπικούς φορείς δικτύων. Το συγκεκριμένο project σχεδιάστηκε ως συνέχεια του CS Aware, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Αύγουστο του 2020.

Οι τριήμερες εργασίες του προγράμματος έλαβαν χώρα στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (University of Vienna) με τη συμμετοχή των φορέων: Oulu University, CERCIT- UNISA, CS-AWARE corp., RheaSoft, Wise&Munro, Politecnico di Milano, 5th Regional Health Authority, Cesviter Consulting, 3rd Place, Focus Europe, Consorzio ASI Foggia, ΔΕΥΑΛ, Fujitsu, University of Vienna, Innosec, Δήμος Λάρισας και OTS.

Σκοπός του CS-AWARE ήταν η αύξηση του επιπέδου επίγνωσης αναφορικά με την κυβερνοασφάλεια. Συνέβαλε στην προσφορά έγκαιρης κι αυτόματης ενημέρωσης για κινδύνους ασφαλείας που, πιθανώς, να απειλούν τα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και στην αυτο-ΐαση ενός συστήματος μετά από προσβολή του. Τέλος, ενημέρωνε όλο το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό, για τους πιθανούς κινδύνους.

cs-aware-next.eu